Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES EN BEGRIPPEN

1.1 Klant: de persoon of personen ten behoeve van wie Francis DierenHomeopathie haar diensten verleent. De opdrachtgever en de klant kunnen dezelfde zijn maar dit behoeft niet zo te zijn.
1.2 Opdrachtgever: de persoon of instantie, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht aan Francis DierenHomeopathie heeft verstrekt voor het leveren van haar diensten. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met Francis DierenHomeopathie zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van Francis DierenHomeopathie.
1.3 Francis DierenHomeopathie: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66618959 levert Francis DierenHomeopathie diensten op het gebied van homeopathie voor dieren, advies en begeleiding van gezondheid en welzijn.
1.4 Derden: in voorkomende gevallen kan Francis DierenHomeopathie haar diensten (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden leveren. Francis DierenHomeopathie kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is.
1.5 Opdrachtsom: het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht, benoemd in de getekende opdrachtbevestiging of in de, door de opdrachtgever voor akkoord verklaarde, offerte of programmavoorstel.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, werkzaamheden, behandelingen, producten verricht en/of geleverd door en overeenkomsten gesloten met Francis DierenHomeopathie.
2.2 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.
2.3 Als één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.
2.4 Francis DierenHomeopathie behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

ARTIKEL 3. OPDRACHTVERLENING

3.1 Offertes van Francis DierenHomeopathie zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat door hem/haar, naar beste eer en geweten, alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan Francis DierenHomeopathie is verstrekt.
Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt Francis DierenHomeopathie zich het recht voor de, met de opdrachtgever overeengekomen, opdrachtsom voor de door Francis DierenHomeopathie te leveren diensten alsdan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.
3.2 Een samengestelde prijsopgave verplicht Francis DierenHomeopathie niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de overeengekomen opdrachtsom.
3.3 Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door Francis DierenHomeopathie, dan wel door het schriftelijk e/o per email akkoord geven op de digitaal gestuurde offerte in het digitale intakeformulier. Daarmee wordt deze digitale offerte tevens de opdrachtbevestiging.
3.4 Tenzij anders genoemd in de offerte is de genoemde prijsopgaaf / offerte 14 dagen geldig.
3.5 Het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door Francis DierenHomeopathie uitgebrachte offerte of overeenkomst laat onverlet dat de opdrachtgever wordt geacht aan Francis DierenHomeopathie, conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door Francis DierenHomeopathie een aanvang is gemaakt.

ARTIKEL 4. TUSSENTIJDSE WIJZIGING IN DE OPDRACHT

4.1 Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever of klant, zal Francis DierenHomeopathie de noodzakelijke aanpassingen indien mogelijk uitvoeren. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdrachtsom dan zal dit, zonder dat een aparte schriftelijke opdracht vereist is, aanvullend in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft zich door het wijzigen van de opdracht op voorhand volledig akkoord verklaard met de financiële gevolgen hiervan.

ARTIKEL 5. INSPANNINGSVERPLICHTING

5.1 Francis DierenHomeopathie zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting hetgeen wil zeggen dat Francis DierenHomeopathie niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of klant gestelde doel.

ARTIKEL 6. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

6.1 De opdrachtgever en/of klant verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die Francis DierenHomeopathie nodig heeft en/of die redelijkerwijs van belang kunnen zijn om de opdracht/behandeling volgens afspraak uit te voeren.
6.2 Indien door Francis DierenHomeopathie of door Francis DierenHomeopathie ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever/klant of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
6.4 Het betrekken of inschakelen van derden bij een opdrachtuitvoering door de opdrachtgever kan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Francis DierenHomeopathie.

ARTIKEL 7. AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Homeopathische behandeling en middelen zijn nimmer een vervanging voor de reguliere diergeneeskunde. Het stellen van een diagnose is altijd voor bestemd aan een dierenarts.
Het staken van reguliere behandeling dient in overleg met de behandeld dierenarts te gebeuren en is op eigen verantwoording van de klant. Francis DierenHomeopathie zal staken van reguliere behandeling nooit als voorwaarde stellen voor het verstrekken van haar diensten en/of behandeling.
7.2 Francis DierenHomeopathie is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het stoppen van reguliere diergeneeskunde, al dan niet in overleg met dierenarts, en/of de gevolgen van het niet verstrekken van de nodige informatie door de klant.
7.3 Francis DierenHomeopathie wijst elke aansprakelijkheid vanwege een mogelijke wanprestatie van de hand tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld aan de kant van Francis DierenHomeopathie. Van opzet of grove schuld is pas sprake indien cliënt dit aannemelijk heeft weten te maken.
7.3 Indien Francis DierenHomeopathie op enigerlei wijze aansprakelijk zal zijn is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag vermeld op de factuur c.q. het bedrag waarop Francis DierenHomeopathie op grond van zijn verzekering aanspraak kan maken (met een maximum van 5x het totale factuurbedrag).
7.4 Vergoeding van indirecte schade is te allen tijde uitgesloten. Onder indirecte schade is in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door (bedrijfs)stagnatie, waaronder ook gemiste inkomsten door het niet uit kunnen brengen van het dier in de sport.

ARTIKEL 8. TARIEVEN, KOSTEN EN PRIJZEN

8.1 In de offerte van Francis DierenHomeopathie staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door Francis DierenHomeopathie voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.
8.2 De prijzen in offertes, opdrachten en andere publicaties zijn inclusief BTW, exclusief van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief andere voor de opdracht te maken of gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend verzend- en administratiekosten en reiskosten, tenzij anders is aangegeven.

ARTIKEL 9. FACTURERING EN BETALINGSVOORWAARDEN

9.1 Het honorarium van Francis DierenHomeopathie en de door haar aan opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door Francis DierenHomeopathie steeds door middel van een schriftelijke of digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Ter keuze van Francis DierenHomeopathie kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd.
9.2 Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.
9.3 Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan Francis DierenHomeopathie over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door Francis DierenHomeopathie worden opgeschort, dit zonder dat Francis DierenHomeopathie dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is Francis DierenHomeopathie in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.
9.4 Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan Francis DierenHomeopathie of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door Francis DierenHomeopathie te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.
9.5 Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Indien opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is Francis DierenHomeopathie gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.
9.6 Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door Francis DierenHomeopathie plaatsvinden. Deelbetalingen zullen in opeenvolgende maanden in rekening gebracht worden. Indien de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is Francis DierenHomeopathie gerechtigd om de wettelijke rente voor bedrijven te vorderen over het bedrag dat te laat voldaan is.

ARTIKEL 10. ANNULERINGSVOORWAARDEN

10.1 Indien de opdracht, om redenen die niet aan Francis DierenHomeopathie toe te rekenen zijn, door opdrachtgever niet wordt afgenomen op het overeengekomen tijdstip dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

– Behandeltraject: bij volledig annuleren van het behandeltraject binnen 24 uur voorafgaand aan de afspraak wordt 25% van het totaalbedrag van het behandeltraject in rekening gebracht. Dit geldt niet voor verplaatsen van de afspraak.

– Lezingen en andere evenementen:

•    Bij afmelden tot 4 weken voor datum volgt 100% restitutie van de totaalbedrag.

•    Bij afmelding tot 2 week voor datum volgt 50% restitutie van het totaalbedrag.

•    Bij afmelden binnen 2 weken voor datum vindt geen restitutie plaats, deelnemer mag wel zelf een vervangende deelnemer regelen.

•    Ook wanneer de deelnemer afmeld binnen de bovengenoemde termijnen maar de factuur nog niet betaald heeft, blijft de betalingsplicht van kracht voor het factuurbedrag minus de eventuele restitutie.

•    Bij meerdaagse cursussen vindt geen restitutie plaats wanneer deelnemer een van de data niet aanwezig kan zijn. Wel mag indien mogelijk een gemiste dag tijdens een latere zelfde cursus ingehaald worden.

10.2 Bij het annuleren van het evenement door Francis DierenHomeopathie vindt 100% restitutie van de reeds gedane betaling plaats.

ARTIKEL 11. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT

12.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.
12.2 Indien door de opdrachtgever en/of klant tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft Francis DierenHomeopathie desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats.
12.3 Na het voortijdig beëindigen van de opdracht (dit houdt ook in het zonder overleg niet meer afspreken van vervolgconsulten), kan klant op een later tijdstip geen aanspraak meer maken op nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend vervolgconsulten, toezending van geneesmiddelen of toegang tot (digitaal) lesmateriaal in welke vorm dan ook.
12.4 Francis DierenHomeopathie mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Francis DierenHomeopathie houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

ARTIKEL 12. INTELLECTUEEL EIGENDOM / AUTEURSRECHT

14.1 Modellen, technieken en lesmaterialen die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door Francis DierenHomeopathie voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van Francis DierenHomeopathie. Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van Francis DierenHomeopathie. Op alle door Francis DierenHomeopathie ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht.

ARTIKEL 13. GEHEIMHOUDING

15.1 Francis DierenHomeopathie is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden. Francis DierenHomeopathie houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt. (zie ook de aparte Privacyverklaring op de website).

ARTIKEL 14. BIJZONDERE BEPALINGEN

16.1 Francis DierenHomeopathie behoudt zich het recht voor om deelnemers van een lezing, cursus, workshop, besloten groep op social media of ander evenement, die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van het evenement verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten.
Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst aan Francis DierenHomeopathie.
16.2 Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing.
16.3 In geval van geschillen doet de bevoegde Nederlandse rechter uitspraak.